Služba Jokiro (dále také “Služba”) je poskytována společností Jokiro s.r.o. (dále jako “společnost Jokiro”, “my”) se sídlem na adrese Jiráskovo náměstí 840/21, Plzeň - Východní předměstí, 326 00 Plzeň, IČO 29158991, DIČ CZ29158991.

Uživatelem Služby Jokiro může být jakákoliv právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která se zaregistruje do Služby a vytvoří si účet Jokiro (dále “Vlastník účtu”) nebo stáhne a použije poskytnutý software.

Tyto smluvní podmínky (dále “Podmínky”) mají charakter smlouvy mezi Vámi, Vlastníkem účtu, a námi, společností Jokiro, a upravují práva a povinnosti obou stran při užívání Služby Jokiro. Okamžikem registrace do Služby Jokiro vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami, pozorně si je proto přečtěte.

UPOZORNĚNÍ! Služba Jokiro v současné době funguje jako beta verze, to znamená, že nemusí vždy fungovat správně nebo nemusí být dočasně aktivní některé funkce.

Abyste mohli používat Službu Jokiro, musíte si vytvořit účet Jokiro. Při vytvoření účtu (registraci) budete vyzváni k volbě uživatelského jména, hesla a zadání platné e-mailové adresy. K jedné e-mailové adrese lze vytvořit jediný účet. Na tuto adresu Vám bude po registraci zaslán alfanumerický klíč k Vašemu účtu. Vaše registrovaná e-mailová adresa je důležitý nástroj komunikace mezi Vámi a námi, udržujte tedy tento údaj aktuální.

Jako Vlastník účtu Jokiro máte právo vytvořit, spravovat a rušit své dílčí uživatele (dále jen “Uživatel”). Počet Uživatelů v rámci jednoho Jokiro účtu není omezen. Jednotliví uživatelé jsou identifikovatelní uživatelským jménem, heslem a klíčem daného Jokiro účtu (jinými slovy, klíč je stejný pro všechny uživatele jednoho Jokiro účtu).

Váš Jokiro beta účet (pokud ho sami nezrušíte) bude aktivní po celou dobu trvání beta verze. Po vydání plné verze budete upozorněni na nutnost změnit formu Vašeho účtu na plný účet.

Služba Jokiro nabízí uložení a správu Vašich dat přes internet. Veškeré informace, dokumenty, fotografie, videa, hudba a další soubory a složky (souhrnně “Vaše data”), které uložíte do Služby Jokiro, zůstávají ve Vašem vlastnictví. Tyto Podmínky nám neposkytují žádná práva k Vašim datům nebo Vašemu duševnímu vlastnictví s výjimkou omezeného práva, které je potřebné pro provoz Služby, jak je vysvětleno níže.

Potřebujeme Vaše povolení k práci s Vašimi daty. Z toho důvodu společnosti Jokiro udělujete oprávnění používat, přenášet, distribuovat a ukládat Vaše data v rozsahu nutném k poskytování Služby Jokiro. Toto může zahrnovat jednak funkce produktu viditelné pro Vás, například náhledy obrázků nebo dokumentů, nebo také technická rozhodnutí v rámci provozování Služby, např. redundantní zálohování dat, abychom je udrželi v bezpečí.

Řečeno zcela jednoduše, až na vzácné výjimky (příkaz soudu) nebudeme sdílet Vaše data s ostatními, a to z žádného důvodu.

Vlastník účtu má přístup ke všem uloženým datům. Každý z Uživatelů má přístup pouze k datům, ke kterým mu Vlastník účtu umožnil přístup. Jako Uživatel berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Vlastník účtu spravuje účet Jokiro a společnost Jokiro proto není zodpovědná za žádné akce a kroky podniknuté Vlastníkem účtu vůči Vám, jeho Uživatelům a datům na Vašem účtu. Jako Vlastník účtu berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Vaši Uživatelé mají kontrolu nad daty, která ukládají do a spravují ve Službě Jokiro, a společnost Jokiro není zodpovědná za žádné akce a kroky, které podnikne Uživatel vůči Jokiro účtu a datům, ke kterým mu dal Vlastník účtu přístup.

Vaše data, uložená ve Službě Jokiro, pravidelně zálohujte. UPOZORNĚNÍ! Zejména data uložená na Jokiro beta účet mějte zálohované. Po skončení běhu beta verze budete mít možnost převést Váš Jokiro beta účet na plnou verzi. Zbývající beta účty, včetně dat, která na účtu ponecháte, budou smazány.

Vaše data mohou být sdílena pouze dílčími uživateli v rámci jednoho účtu. Není možné sdílet data mezi více Jokiro účty nebo veřejně.

Vlastník účtu může nastavit přístup jednotlivých Uživatelů do konkrétních složek a k jednotlivým souborům podle vlastního rozhodnutí. Jako Vlastník účtu berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že Vaši Uživatelé, kterým jste umožnili přístup k Vašim datům, mohou Vaše data bezplatně užívat, kopírovat, distribuovat, zobrazovat, přenášet, ukládat a sdělovat.

Soubory a další obsah mohou být chráněny právy k duševnímu vlastnictví jiných osob. Prosíme, nenahrávejte data, pokud k nim nemáte právo. Vy, ne společnost Jokiro, jste výhradně zodpovědni za své chování při používání Služby a za obsah Vašich souborů a složek. Například, je Vaší povinností zajistit, že máte práva nebo povolení potřebná pro splnění těchto Podmínek (jinými slovy uzavřít s námi tuto smlouvu za Vás osobně nebo za společnost, kterou reprezentujete).

Veškeré Vámi zadané údaje musí být pravdivé a aktuální. Vaše registrovaná e-mailová adresa je důležitý nástroj komunikace mezi Vámi a námi. Jakákoliv zpráva poslaná na Vaši e-mailovou adresu (upomínka platby, zpráva o pozastavení nebo zrušení účtu) bude považována za doručenou, ať již zprávu přečtete nebo nikoliv.

Tyto Podmínky jsou závazné pro Vlastníka účtu i všechny jeho Uživatele. Vlastník účtu bere na vědomí, že je přímo zodpovědný za chování a akce svých Uživatelů a že hrubé nebo dlouhodobé porušování těchto Podmínek kterýmkoli z Uživatelů může vyústit až ve zrušení celého Jokiro účtu.

Jste zodpovědni za udržení Vašeho hesla a přiděleného klíče, které používáte pro přístup do Služby Jokiro, v tajnosti, a souhlasíte, že nesdělíte tyto údaje žádné třetí straně. Jste zodpovědni za jakékoli úkony provedené v rámci Vašeho účtu, ať se děly s Vaším vědomím nebo bez. Informujte proto neprodleně společnost Jokiro, pokud máte podezření na jakékoli neoprávněné užití Vašeho účtu.

Pro snadnou integraci Služby Jokiro do Vašeho projektu jsou pro Vás připraveny knihovny v jazycích Java a PHP. Aktuální verze knihoven jsou dostupné na stránce jokiro.cz. Knihovny jsou distribuovány pod Apache Licence, ver. 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

Do spuštění plné verze Služby je Vám k dispozici Služba Jokiro v beta verzi. V rámci beta verze můžete získat a užívat Jokiro beta účet s prostorem 50GB zdarma. O spuštění plné verze a jí příslušných platebních podmínkách Vás budeme včas informovat.

Přestože nám bude líto, že od Služby Jokiro odcházíte, můžete ji kdykoliv přestat používat. UPOZORNĚNÍ! V okamžiku, kdy zrušíte svůj účet, dojde k okamžitému a nevratnému smazání Vašich dat. Ujistěte se, že máte Vaše data zálohována před zrušením účtu.

Společnost Jokiro si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo ukončit Vaše užívání Služby, s nebo bez udání důvodu, a to i bez upozornění. Například, můžeme pozastavit nebo zrušit Váš účet, pokud Vaše jednání není v souladu s těmito Podmínkami, nebo využíváte Službu způsobem, který by nás právně ohrozil. Pokud bychom se rozhodli pozastavit či ukončit Vaše užívání Služby Jokiro, budeme se snažit Vás předem informovat a pomůžeme Vám získat Vaše data zpět. Pouze v některých zcela výjimečných případech (například opakované nebo vážné porušení těchto Podmínek, příkaz soudu nebo nebezpečí pro ostatní uživatele) zrušíme Váš účet okamžitě.

K provozování Služby Jokiro používáme některé informace, které od Vás získáváme. Jedná se o informace, které nám sdělíte, jako jsou osobní údaje (uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa, klíč) a fakturační údaje (název firmy, fakturační adresa, IČO, DIČ). Tyto údaje jsou uchovávány v naší databázi a pečlivě chráněny. Veškeré Vámi zadané údaje musí být pravdivé a aktuální. Dojde-li ke změně Vašich údajů, můžete je opravit online, nebo nás informovat emailem na adrese podpora@jokiro.cz.

Dále se zaznamenávají údaje potřebné pro provoz Služby (IP adresa, typ prohlížeče, adresa stránky, ze které přistupujete k naší Službě, cookies, a další). Tyto technické údaje jsou užívány pouze pro potřeby vnitřní analýzy a jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou a nejsou přístupné nikomu kromě naší společnosti.

Vaše údaje používáme pouze pro provoz Služby Jokiro a účely další komunikace s Vámi a marketingové účely společnosti Jokiro. V těchto výjimečných případech můžeme poskytnout Vaše údaje třetím osobám: a) jestliže je to vyžadováno zákonem nebo na příkaz soudu, b) jestliže hrozí smrt nebo vážné zranění jakýchkoliv osob, c) při předcházení podvodu a zneužití Služby Jokiro a jejích uživatelů, d) za účelem ochrany vlastnických práv společnosti Jokiro.

Vaše osobní údaje chráníme obvyklými způsoby (SSL) a to jak během přenosu, tak uložené v naší databázi. Nicméně žádná metoda elektronického přenosu a ukládání není 100% bezpečná, nemůžeme tedy zajistit bezpečnost absolutní. Pokud máte zájem o podrobnější informace týkající se zajištění bezpečnosti Vašich údajů, kontaktujte nás na adrese podpora@jokiro.cz.

Chceme Vám poskytovat skvělou Službu a děláme vše pro to, aby byla Služba dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nicméně počítačové a telekomunikační systémy nejsou bezchybné a občas může docházet k výpadkům. Služba Jokiro, PHP a Java knihovny jsou poskytovány “jak stojí a leží”, “se všemi chybami”, na Vaše vlastní riziko, bez jakýchkoliv výslovných nebo předpokládaných záruk. Nemůžeme zaručit, že Služba Jokiro bude vždy nepřerušovaná, včasná, bezpečná a bezchybná. Společnost Jokiro nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození Vašeho počítačového systému, ztrátu nebo poškození dat, nebo jiné škody způsobené Vaším užíváním Služby a knihoven.

Řečeno jednoduše, máte všechny záruky stanovené zákonem, ale neposkytujeme žádné další záruky. V rozsahu, který právní předpisy umožňují, se zříkáme veškerých záruk vyplývajících z právních předpisů.

V plném rozsahu příslušného zákona nenese společnost Jokiro, ani její zaměstnanci, odpovědnost za žádné zvláštní, náhodné, nepřímé, trestní nebo následné škody, včetně odpovědnosti za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu důvěrných a jiných dat a finanční ztráty.

V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost společnosti Jokiro za jakýkoli nárok vznesený na základě těchto podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena výší částky, kterou jste za použití služeb zaplatili. V každém případě se společnost Jokiro zříká odpovědnosti za jakékoliv ztráty a škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat.

Společnost Jokiro si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky, například z důvodů změn ve Službě Jokiro (nové funkce apod.). Aktuální verze podmínek bude vždy zveřejněna na stránce jokiro.cz. Předchozí verze těchto podmínek budou archivovány.

Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.